ปฐมวัย

นางทัศนีย์ ศรีแก้ว
ครู คศ.1
หัวหน้าปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 1

นางอรพิน ดาราย
ครู คศ.1

นางสาวดวงสุดา จินดาดวง
พี่เลี้ยง

นางสาวสุลัยลา ซันมิน
พี่เลี้ยง