ปฐมวัย

นางทัศนีย์ ศรีแก้ว
ครู คศ.1
หัวหน้าปฐมวัย

นางอรพิน ดาราย
ครู คศ.1

นางสาวดวงสุดา จินดาดวง
พี่เลี้ยง

นางสาวสุลัยลา ซันมิน
พี่เลี้ยง

นางสาววริสรา สามารถ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

นางสาวฮาบีบ๊ะ เจะเตะ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู