กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวฮามูนี กือเต๊ะ
ครู คศ.1

นางสาววรรณี กาสา
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

นางสาวอุมา บิลเด็น
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู