กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางขวัญจิต คำเคน
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5

นายกานต์ชัย ดาราย
ครู คศ.1

นายวิชัย เคลือบสูงเนิน
ครูผู้ช่วย