กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวปราณี มะดะเรส
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์