กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวปราณี มะดะเรส
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์