กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวสุนันทา ตันสิงห์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ