กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวสุนันทา ตันสิงห์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2