กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางขวัญจิต คำเคน
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5

นางสาวเสาวณีย์ มะไฟ
ครูผู้ช่วย