กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางขวัญจิต คำเคน
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางสาวพัชรา เฉลียวชาติ
ครู คศ.1

นางสาวเสาวณีย์ มะไฟ
ครูผู้ช่วย