กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวพัชรา เฉลียวชาติ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ