กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายสุรพล แสนฤทธิ์
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ