กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาวเสาวณีย์ มะไฟ
ครู คศ.1