กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวเสาวณีย์ มะไฟ
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ