กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวเสาวณีย์ มะไฟ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ