กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวเสาวณีย์ มะไฟ
ครู คศ.1