เว็บบอร์ด
เฉพาะสมาชิกเท่านั้นต้องการสมัครสมาชิกใหม่ คลิกที่นี่ หรือเข้าระบบ คลิกที่นี่
การพัฒนาแบบฝึกทักษะการวาดภาพระบายสี
โพสโดย
direkrit132
ชื่อเรื่อง      :  การพัฒนาแบบฝึกทักษะการวาดภาพระบายสี  เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ชั้นประถมศึกษาปีที่  4
ผู้วิจัย        :  นางสาวปันสุธา  ย้อยนวล  โรงเรียนเทศบาลวัดเสาธงทอง สำนักการศึกษา เทศบาล
                  นครนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
ปีการศึกษา  :  2563
 
บทคัดย่อ
 
           การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) สร้างและพัฒนาแบบฝึกทักษะการวาดภาพระบายสี  เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  (2) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการวาดภาพระบายสี  เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ให้ได้ตามเกณฑ์ 80/80 (3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้วยแบบฝึกทักษะการวาดภาพระบายสี  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ก่อนเรียนและหลังเรียน  และ 4)  เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ที่มีต่อแบบฝึกทักษะการวาดภาพระบายสี กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ   กลุ่มตัวอย่าง  ได้แก่  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4/2 โรงเรียนเทศบาลวัดเสาธงทอง  ภาคเรียนที่  1   ปีการศึกษา  2563  จำนวน  35  คน  ได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยการสุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ (1) แบบฝึกทักษะการวาดภาพระบายสี (2) แผนการจัดการเรียนรู้ (3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ (4) แบบประเมินความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และค่า  t-test  แบบ  dependent      
 
ผลการวิจัย
           1. ผลการสร้างและพัฒนาแบบฝึกทักษะการวาดภาพระบายสี  เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 พบว่า แบบฝึกทักษะการวาดภาพระบายสี  เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4   มีผลการประเมินคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ ทั้ง 7 ชุด ผ่านการประเมินในระดับดีถึงดีมาก และโดยรวมแบบฝึกทักษะการวาดภาพระบายสี มีคุณภาพระดับดี (= 4.46  S.D. = 0.50) สามารถนำไปใช้จัดกระบวนการเรียนรู้ได้    
           2. ผลการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพแบบฝึกทักษะการวาดภาพระบายสี    กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  พบว่า  แบบฝึกทักษะการวาดภาพระบายสี  ทั้ง 7 ชุด มีประสิทธิภาพโดยรวม  E1/ E2  =  85.71/82.86 สูงกว่าเกณฑ์ 80/80
          3. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนรู้ ด้วยแบบฝึกทักษะการวาดภาพระบายสี กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ชั้นประถมศึกษาปีที่  4  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
          4. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้ ด้วยแบบฝึกทักษะการวาดภาพระบายสี  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  โดยรวมมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  (= 4.46  S.D. = 0.50) 

โพสโดย : direkrit132
IP : 110.77.237.168
โพสเมื่อวันที่ : 13 ส.ค. 2564,11:21 น.
สมาชิกล็อกอินเข้าระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น
ชื่อล็อกอิน:
รหัสผ่าน: