เว็บบอร์ด
เฉพาะสมาชิกเท่านั้นต้องการสมัครสมาชิกใหม่ คลิกที่นี่ หรือเข้าระบบ คลิกที่นี่
รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
โพสโดย
direkrit132
ชื่อเรื่อง        รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้
                เรื่อง สารในชีวิตประจำวัน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ชื่อผู้ศึกษา     รมณ  เธียรเกตุชู
ปีที่ศึกษา       2563
 
บทคัดย่อ
 
            การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ1) พัฒนาและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ เรื่อง สารในชีวิตประจำวัน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ตามเกณฑ์ 80/80  2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ เรื่อง สารในชีวิตประจำวัน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรม           การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ เรื่อง สารในชีวิตประจำวัน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนเทศบาลวัดท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 35 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling)  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย (1) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง สารในชีวิตประจำวัน จำนวน 7 ชุด  (2) แผนการจัดการเรียนรู้  เรื่อง สารในชีวิตประจำวัน จำนวน 20 แผน  (3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การเรียนจำนวน 30 ข้อ                      และ (4 ) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง สารในชีวิตประจำวัน จำนวน 10 ข้อ  สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย () ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบค่าที (t-test dependent)
            ผลการวิจัย พบว่า
1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ เรื่อง สารในชีวิตประจำวัน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ได้รับการเรียนการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรม วิทยาศาสตร์ เรื่องสารในชีวิตประจำวัน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรม ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่องสารในชีวิตประจำวัน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 อยู่ในระดับมากที่สุด
โพสโดย : direkrit132
IP : 184.22.188.57
โพสเมื่อวันที่ : 18 ส.ค. 2564,20:47 น.
ความเห็นที่ 4
โพสโดย
aa
ค่ะ
โพสโดย : aa
IP : 51.79.156.9
โพสเมื่อวันที่ : 23 พ.ย. 2564,12:27 น.
ความเห็นที่ 3
โพสโดย
tt
ขอบคุณครับ
โพสโดย : tt
IP : 49.230.30.103
โพสเมื่อวันที่ : 22 พ.ย. 2564,13:40 น.
ความเห็นที่ 2
โพสโดย
dd
ค่ะ
โพสโดย : dd
IP : 49.230.30.103
โพสเมื่อวันที่ : 20 พ.ย. 2564,14:35 น.
ความเห็นที่ 1
โพสโดย
่่jj
ขอบคุณค่ะ
โพสโดย : ่่jj
IP : 49.230.30.103
โพสเมื่อวันที่ : 19 พ.ย. 2564,10:34 น.
สมาชิกล็อกอินเข้าระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น
ชื่อล็อกอิน:
รหัสผ่าน: